Przedsiębiorczość definiowana jest jako proces zakładania firmy, zwykle typu start-up charakteryzującej się innowacyjnością – w formie produktu, procesu lub usługi.

 

Szukając jednak innych definicji przedsiębiorczości można odnieść wrażenie, że każdy ma swoją. Z jednej strony termin ten jest ściśle powiązany ze światem poważnego biznesu i potężnych korporacji. Z drugiej jednak szereg małych biznesowych inicjatyw również należy do świata przedsiębiorczości. W tym sensie przedsiębiorczość odnosić będziemy raczej do małych, innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, zwłaszcza w kontekście pracy z młodzieżą. By odnaleźć się w gąszczu tych definicji możemy rozróżnić dwa typy – przedsiębiorcę idealistę i gazelę. Idealista zakłada firmę ponieważ wynika to z jego stylu życia – chce być niezależny, nie pracować na pełny etat, być sam swoim szefem etc. Gazele rozpoczynają własną działalność głównie z powodów finansowych – ich naczelnym celem jest zysk.

 

Bez względu jednak na typ przedsiębiorcy, charakter jego pracy ująć można w trzech głównych cechach:

 

l  skupia uwagę na nieznanych wcześniej trendach i najnowszych odkryciach

l  działając używa wyobraźni

l  dokonuje przesunięć kosztownych zasobów w celu osiągnięcia przyszłego na nie zapotrzebowania

 

Przedsiębiorców znajdziemy w wielu dziedzinach – według Entrepreneurship.org wyróżnić można sześć głównych aspektów przy starcie i rozwoju nowego biznesu:     

 

l  księgowość i finanse – dbają o rozsądne zarządzanie funduszami i planowanie

l  operacje biznesowe – działanie firmy na co dzień, nakierowane na osiągnięcie zysku

l  zasoby ludzkie – wszelkie działania związane z pracownikami zwykle obejmujące rekrutowanie i zatrudnianie nowych pracowników, wdrażanie i szkolenie obecnych, świadczenia, utrzymanie stabilnego poziomu pracowników

l  marketing i sprzedaż – to procesy zarządzania, dzięki którym dobra i usługi przechodzą od idei do klienta

l  produkty i usługi

l  polityka publiczna - sfera, czy dziedzina zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych.

 

W grze dotyczącej przedsiębiorczości w ramach projektu grupa chciała podkreślić najważniejsze fazy procesu przedsiębiorczości:

 

l  rozpoznanie i ocena szans

l  opracowanie biznesplanu

l  oszacowanie potrzebnych środków

l  zarządzanie podjętym przedsięwzięciem

 

 

Główną ideą takich gier jest ich rozmiar i łatwość w podjęciu rozgrywki, by jak najlepiej służyła jako pomoc dydaktyczna w wykładach i szkoleniach dla młodzieży. Dlatego projektanci skupili się tylko na jednym aspekcie – planowaniu i zarządzaniu różnymi zasobami wewnątrz małej firmy. Zasoby, wespół z innowacyjnym podejściem to klucz do bycia dobrym przedsiębiorcą. Według Russela S. Sobela przedsiębiorczość opiera się na „odkrywaniu nowych sposobów na łączenie zasobów”. Jeśli w efekcie takiego nowego sposobu łączenia zasobów ich wartość rynkowa jest wyższa niż wartość osiągana poprzednim sposobem lub wartość pojedynczych zasobów – wtedy osiągamy profit. Dlatego tak ważna jest edukacja młodych ludzi na temat różnych rodzajów zasobów oraz sposobów ich zarządzania.