Като цяло значителни са объркването и съмненията относно реалното определение на термина еко умения. Едно от широкоразпространените определения гласи: „Уменията, свързани с природосъобразност, известни още и като еко умения, са техническите умения, познания, ценности и поведение, необходими в работната сила, за да се развиват и поддържат едни природосъобразни социални и икономически резултати в бизнеса, промишлеността и общноста.“  От друга страна, еко умения по-често се възприемат, особено сред младите хора, като уменията, необходими, за да живеем и работим по природосъобразен начин, опитвайки се да допринесем за справянето с климатичните промени във всичко, което правим.

 

Според конференцията „Green skills for green jobs“ във Великобритания еко уменията са свързани предимно с т.нар. STEM умения – „science“ (наука), „technology“ (технология), „engineering“ (инженерство) и „maths“ (математика). Задача на формалното образование е да подкрепя и развива тези умения в младежите. Също така във Великобритания проучванията сочат, че еко уменията трябва да се развиват допълнително в следните области: Управление на проекти и програми; Управление на проекти в строителството; Изследвания и разработки; Еко строителство; Ново строителство в ядрената енергетика; STEM професии и сектора на обновяемите източници на енергия.

 

Що се отнася до младежката работа обаче, еко уменията може да засягат един дори по-широк набор от теми и инициативи, които са по-конкретни и практически насочени. Има младежки проекти за еко умения, които се концентрират върху рециклиране, органично градинарство, което не застрашава природата, природосъобразно производство на хранителни продукти, еко строителство, поддръжка и ремонтна дейност, занаятчийство и други подобни. Когато говорят с младежите на тема еко умения, младежките работници и обучители трябва да започнат с насърчаването на някои навици за екосъобразен начин на живот и след това да преминат към въпроси като еко икономика, еко професии и еко предприемачество. Еко уменията, това не са само сложните и популярни умения, свързани с използването на новите технологии, но също и умения за едно еко общество, например, умения от ежедневието и живота като цяло, критично мислене, разрешаване на проблеми.  Ето защо основната идея при разработката на мобилната игра за еко умения беше да насърчава отговорно отношение към природата посредством преодставянето на интересна и полезна информация по атрактивен начин. Докато играе потребителят получава информация за рециклирането на различните материали. Могат да се разработят и други подобни игри, насочени към подобни еко проблеми – например, методи за пестене на енергия. Тези игри биха провокирали интерес и разбиране на проблемите, свързани със замърсяването на околната среда, недостига на природни ресурси и др.

 

За да разберем какво представляват еко уменията и да осъзнаем тяхното значение в наши дни, трябва първо да разберем какво са зелената икономика, зелените професии, еко предприемачеството, а за всички тях е необходим широк спектър от еко умения, в зависимост от сектора. Зелената икономика води до благосъстояние за човечеството като същевременно намалява заплахите и рисковете за околната среда. Стреми се към нулеви въглеродни емисии, по-малко вредни въздействия върху природата и подхранва природния капитал (световния запас от природни ресурси, който осигурява дългосрочни резерви на стоки и услуги). Макар и да звучи доста амбициозно на пръв поглед, младежите могат на практика да допринесат към зелената икономика, а младите предприемачи – да работят за насърчаването й. Еко предприемачеството не се различава значително от предприемачеството като цяло. То включва социална иновация в името на зелена икономика посредством нови идеи за справяне със социалните, икономически, културни и екологични предизвикателства. Накрая, третото понятие, което има доста общо с еко уменията, е зелените професии. Всяка професия или работа, която има връзка с опазването на околната среда и нейното качество е зелена професия. Ето защо зелени професии могат да се намерят във всички сектори на икономиката – земеделие, администрация, производство и т.н.

 

 

Според доклада по проучването, наречено “Green Skills for Rural Youthin South East Asia” важно е младите хора да живеят и работят така, че да са отговорни към природата, но много често не знаят как и къде да потърсят повече информация и обучение, за да развият еко уменията си. Също така обучаването на младежи по еко умения би било невъзможно, ако първо не се обучат техните учители. В тази връзка проектът mGames in YW се стреми да отговори на тези предизвикателства като предоставя атрактивни и осъвременени обучителни ресурси за младежки обучители и работници, както и за самите младежи.